Uncategorized

Raport z monitoringu migracji ryb przez przepławkę w m. Stróże w km 69-105 rzeki Biała Tarnowska – rok 2022

W okresie 16.05-4.07.2022 r. przeprowadzono podwodny bezinwazyjny monitoring w celu zliczenia ryb przepływających przez przepławkę w m. Stróże na rzece Biała Tarnowska. Głównym celem badań była kontynuacja badań efektywności oraz znaczenia tego szlaku migracyjnego dla lokalnych populacji ryb.

METODYKA

Instalacja składała się z jednostki centralnej i jednostki zliczającej (skanera)- tzw. licznika Riverwatcher. Skaner Riverwatcher składa się z ramy ze stali nierdzewnej i zamocowanych w niej dwóch przeciwległych płyt skanera w odległości 40 cm. Na każdej z tych płyt znajdują się pary przeciwległych nadajników i odbiorników podczerwieni a przejście ryby przez skaner prowadzi do przerwania poszczególnych wiązek świetlnych pomiędzy nimi. Na tej podstawie powstaje obraz sylwetki ryby a na podstawie maksymalnej wysokości bezpośrednio przed płetwą grzbietową obliczana jest długość każdego osobnika.

ANALIZA DANYCH

Analiza danych odbywała się za pomocą oprogramowania Winari (wersja 5.01). Winari to oprogramowanie udostępnione przez VAKI do analizy danych pochodzących z licznika Riverwatcher. Do programu wczytywane są surowe dane, które składają się z kilku plików z informacjami (data, godzina, rozmiar, prędkość, sylwetka, temp, itp.). Dane są przechowywane w tabeli w bazie danych programu. Ocena danych w tym przypadku (skanera bez tunelu video) opierała się wyłącznie na skanerze podczerwieni, którego zapis sylwetki umożliwiał rozróżnienie pomiędzy „rybą” a „brak ryby” („generic” vs „no fish”). Dla rekordów zakwalifikowanych jako ryby stosowany jest jednolity, znormalizowany stosunek wysokości do długości 1:6 dlatego obliczone długości osobnicze ryb są obarczone możliwymi błędami. W tej sesji badawczej analizowano obiekty o wysokości większej niż 40 mm (uwaga: minimalna wysokość wiarygodnie rejestrowanych obiektów wynosi według producenta 40 mm (http://www.riverwatcher.is/).

WYNIKI

W badanym okresie tj. 16.05-4.07.2022 r. licznik zarejestrował 1353 rekordów. Po wyeliminowaniu obiektów niebędących rybami (966 rekordów) stwierdzono rejestrację w skanerze 387 ryb: 171 z nich przepłynęło w górę i 216 – w dół.

Uncategorized

Projekt wyróżniony międzynarodową nagrodą Fish Passage 2022 

Z przyjemnością informujemy że projekty udrożnień Białej Tarnowskiej i Wisłoki realizowane przez PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie zostały wyróżnione, uzyskując nagrodę światowej konferencji  Fish Passage 2022  poświęconej ciągłości rzek i przepławkom dla ryb. Nagroda dla działań związanych z przywróceniem ciągłości dwóch rzek w południowej Polsce (Restoring the continuity of two rivers in southern Poland) dotyczy działań podejmowanych przez RZGW w Krakowie w latach 2018-2021 w projektach:

  • Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce oraz
  • Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska

Nasze projekty przepławkowe otrzymają nagrodę oraz oficjalne wyrazy uznania na konferencji Fish Passage 2022 odbywającej się w dniach 13-16 czerwca 2022 r. w Richland w stanie Waszyngton (USA). Zwycięzca konkursu został wymieniony na stronie internetowej konferencji Fish Passage https://fishpassage.fisheries.org/awards/ i będzie miał możliwość zaprezentowania efektów pracy podczas konferencji. Celem przedmiotowej konferencji, gromadzącej podczas odbywających się równoległych sesji (z zakresu inżynierii, biologii, zarządzania itp.) wielu ekspertów, menedżerów oraz firm z całego świata, jest wymiana doświadczeń związanych z tematyką wędrówek ryb, skutecznymi rozwiązaniami problemów w wędrówkach ryb oraz kierunkami przyszłych badań. Wydarzenie to ma na celu wprowadzenie postępu w badaniach związanych z tematyką migracji, nawiązywanie kontaktów zawodowych a także współpracy różnych podmiotów w zakresie dobrych praktyk przy działaniach udrożnieniowych.

Zapory na rzekach Białej Tarnowskiej i Wisłoce od dziesięcioleci blokowały lub utrudniały migrację ryb. W rezultacie gatunki takie jak łosoś, troć wędrowna i jesiotr zniknęły z listy ichtiofauny występującej w naszych rzekach, podczas gdy inne zostały umieszczone w kategorii najwyższego ryzyka. Przywrócenie możliwości swobodnego przemieszczania się ryb i innych organizmów wodnych w górę i w dół rzek jest jednym z celów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który odpowiada za gospodarkę wodną w dorzeczu Górnej Wisły.

Dotychczasowe próby odtworzenia tych gatunków opierały się przede wszystkim na zarybianiu, które bez równoczesnego otwarcia szlaków migracyjnych i odtworzenia odcinków przydatnych do tarła i wzrostu narybku nie mają szans powodzenia. Oba projekty nie podejmują działań zarybieniowych, ale mają na celu przywrócenie dostępu do tarlisk i stworzenie warunków do tarła. W przypadku Białej Tarnowskiej modernizacja objęła 15 barier w wędrówkach ryb. Ich przebudowa, pod kątem wymagań migracji ryb, spowodowała odblokowanie 80-kilometrowego korytarza rzecznego, w tym 43,1 km rzeki Białej Tarnowskiej i 36,9 km jej dopływów, co skutkowało udrożnieniem koryta rzeki Białej Tarnowskiej od źródeł do ujścia. W przypadku Wisłoki i jej dopływów likwidacja 7 barier migracji ryb spowodowała odblokowanie korytarza rzecznego o długości 254 km – Wisłoki (124 km), Jasiołki (76 km) oraz Ropy (54 km).

Projekty zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który jest częścią perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Projekty te są również pierwszą na południu Polski próbą przetestowania różnych typów przepławek dla ryb. Szczególny nacisk w projekcie położono na wykorzystanie naturalnych materiałów, które odróżniają nasze przepławki od typowych przepławek technicznych z betonu i stali. Proces projektowo-budowlany w obu projektach był efektem współpracy inżynierów i biologów i zakładał, że badanie efektywności wybudowanych obiektów przepławek dla ryb jest częścią procesu inwestycyjnego, a nie tylko jego dodatkiem. Do udokumentowania migracji ryb przez przepławki dla ryb wykorzystano różne dostępne na rynku techniki badawcze, takie jak telemetria akustyczna, telemetria radiowa, techniki nieinwazyjne z wykorzystaniem pułapek sieciowych i skanera wraz z kamerą. We wszystkich lokalizacjach prowadzono monitoring hydrauliczny, a przeprowadzona ocena zdolności migracji ryb potwierdziła, że wszystkie przepławki dla ryb spełniły swoje zadanie: ryby mogą ponownie migrować w obu kierunkach.

Na koniec warto dodać, że dwa lata temu Kapituła konkursu Fish Passage 2020 zdecydowała również przyznać nagrodę projektowi z Polski, pn “Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” realizowanemu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.