cropped-Zrzut-ekranu-2022-05-20-094038.jpgDofinansowano ze środków Budżetu Państwa

O projekcie w skrócie

logo _120

Doliny rzeczne przez dziesiątki lat były przekształcane, zabudowywane i przegradzane. Doprowadziło to do zakłócenia gospodarki wodnej – zwiększenia zagrożenia powodzią i suszą. Degradacja dolin i koryt spowodowała zmniejszenie populacji lub nawet całkowite wyginięcie wielu gatunków organizmów wodnych. Piętnaście z dwudziestu jeden gatunków ryb żyjących w Białej Tarnowskiej, by móc się rozwijać i żyć, potrzebuje dostępu do kamienistego lub żwirowego podłoża. Koryta o takim podłożu występują w górnej części zlewni, ale dostęp do nich blokują liczne progi i stopnie wodne zlokalizowane wzdłuż biegu rzeki. Likwidacja lub modernizacja tych przeszkód oraz renaturyzacja fragmentów koryta stworzą nie tylko lepsze warunki życia i wędrówki ryb, ale także zwiększą bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców,   a w niektórych przypadkach usprawnią funkcjonowanie ujęć wody. Dodatkowo, zaplanowane działania poprawią walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny Białej, co wpłynie korzystnie na rozwój turystyki i wędkarstwa.

Projekt obejmuje zasięgiem gminy: Uście Gorlickie, Grybów, Bobowa i Ciężkowice. Jest kontynuacją wcześniejszych działań prowadzących do zwiększenia bioróżnorodności doliny rzeki poprzez odtworzenie siedlisk, liczebności rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz stworzenia im sprzyjających warunków życia i swobodnego przemieszczania się.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt działań w projekcie wynosi ponad 39,3 mln zł, a źródłami finansowania są Fundusz Spójności Unii Europejskiej (33,4 mln zł) i budżet państwa (5,9 mln zł).

Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.