Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Projekt p.n. „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”

Wartość dofinansowania: 5 902 328,45 PLN

Całkowita wartość Projektu: 39 348 856,33 PLN

Projekt obejmuje likwidację 15 poprzecznych budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych w korycie rzeki Białej Tarnowskiej, które blokują naturalny pochód rumowiska rzecznego i stanowią bariery w migracji organizmów wodnych (głównie ichtiofauny), a także zaprojektowanie i wykonanie 2 przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki w celu zainicjowania procesów prowadzących do odcinkowego wzrostu szerokości i pojemności koryta rzeki Białej poprzez zwiększenie naturalnej retencji korytowej i odtworzenie teras zalewowych.