Publikacje

W tej zakładce oferujemy Państwu dostęp nie tylko do dokumentów związanych z projektem – raportów, materiałów informacyjnych i promocyjnych, które powstają w trakcie jego realizacji, ale także do wydawnictw związanych z tematyką projektu, poszerzających zakres informacji szczegółowych, na przykład, do poradników dotyczących budowy przepławek w innych krajach. Osobnym pakietem są materiały edukacyjne dla dzieci do wykorzystania w szkołach, przygotowane m.in. przez ówczesny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (aktualnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie).

MATERIAŁY INFORMACYJNE PROJEKTU

Raport końcowy z realizacji projektu

Film o Białej Tarnowskiej

film o Białej

Pod linkiem: https://youtu.be/M64TWUYBuwQ dostępny jest film pt. “Historia jednej rzeki – Biała Tarnowska” autorstwa dr Piotra Topińskiego, dziennikarza i działacza społecznego laureata m.in Orlego Pióra – wyróżnienia przyznawanego przez Klub Przyrodników. Film pokrótce opowiada o historii doliny Białej Tarnowskiej, jej przekształcaniu i mocowaniu się ludzi z siłami przyrody. Przybliża prawidłowe sposoby zarządzania zasobami wodnymi w górskim obszarze oraz pokazuje podstawowe założenia i całą genezę powstania Projektu  pn. “Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”.

Broszura o projekcie

Broszura zawierająca podstawowe informacje o celach projektu, jego genezie oraz zadaniach realizowanych dla udrożnienia rzeki Biała dla ryb.

Plakat projektu

Rollupy promujące projekt

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI I ETAPU PROJEKTU

W Przeglądzie Przyrodniczym, numer XXVIII, 4 (2017) ukazało się Sprawozdanie z realizacji projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”, który Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zrealizował w latach 2010-2014. Efektem prowadzonych działań była likwidacja czterech barier migracyjnych (w Pleśnej, Grybowie, Ciężkowicach i Kąclowej) oraz przygotowanie projektów udrożnienia kolejnych 15 budowli hydrotechnicznych. Został także wyznaczony korytarz swobodnej migracji rzeki, zainicjowano działania mające na celu przywrócenie na ponad 20 ha obszarze pierwotnych siedlisk nadrzecznych (zarośli, lasów łęgowych), odtworzono łączność populacji i ciągłość występowania cennych przyrodniczo i ważnych dla funkcjonowania doliny Białej Tarnowskiej gatunków zwierząt – kumaka górskiego i skójki grubo skorupowej oraz rozpoczęto reintrodukcję łososia. Artykuł przedstawia dokładniej wszystkie wymienione powyżej formy działań mające na celu przede wszystkim poprawę stanu ekologicznego wód płynących dorzecza Górnej Wisły. (pobierz)

PORADNIKI

Poradnik na temat budowy przepławek

okładka

Poradnik został opracowany w 2005 roku przez autorów: A. Bojarskiego, J. Jeleńskiego, M. Jelonka, T. Litewkę, B. Wyżgę, J. Zalewskiego, a wydany przez Ministerstwo Środowiska, które zaleciło je do stosowania w praktyce. Wydawnictwo prezentuje nowatorskie w tamtych latach podejście do środowiska naturalnego i propaguje bliskie naturze sposoby prowadzenia robót hydrotechnicznych na rzekach. 

Poradnik “Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”

MATERIAŁY EDUKACYJNE O WODZIE

Poniżej opisano materiały edukacyjne dla dzieci i nauczycieli, które dotyczą problematyki wodnej, podstawowych pojęć związanych z rzeką i wodą, zasady jej oszczędzania oraz ochrony wód itp., opublikowane na stronach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

ABC o wodzie – woda w przyrodzie

Kompendium wiedzy o wodzie zawierające informacje m.in. na temat: znaczenia wody, zasobów wodnych, obiegu wody w przyrodzie, ekosystemu wodnego, fauny i flory wodnej, stanu ekologicznego wód, wskaźników jakości wód itp. (pobierz)

Materiały edukacyjne – ulotki i broszury

O rzece-m

Na stronie zamieszczono wiele ulotek i broszur dotyczących wody, opisujących jej rolę w życiu człowieka i w przyrodzie, a także powody, dla których należy ją chronić. Niektóre poświęcone są rzekom – wyjaśniają podstawowe pojęcia i opisują rzekę, jako element środowiska naturalnego, z jej cechami i rolą w życiu organizmów wodnych. Na stronie można też znaleźć wiele porad dotyczących sposobów oszczędzania wody i ochrony jej jakości w życiu codziennym. (link)

Zabawy edukacyjne

Na stronie zamieszczono między innymi: kolorowankę dla młodszych dzieci pokazująca, jak kropelki wody krążą w przyrodzie (obieg wody), krzyżówkę z hasłem o różnych postaciach wody i ulotkę o rybach z labiryntem, w którym należy znaleźć drogę. (link)

Na stronie zamieszczono między innymi: kolorowankę dla młodszych dzieci pokazująca, jak kropelki wody krążą w przyrodzie (obieg wody), krzyżówkę z hasłem o różnych postaciach wody i ulotkę o rybach z labiryntem, w którym należy znaleźć drogę.

Multimedialna pomoc dydaktyczna – “Młody hydrolog”

Materiał adresowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jej tematyka dotyczy znaczenia wody w życiu człowieka i innych organizmów, specyficznych właściwości wody, jakości wody w Polsce i na świecie oraz zanieczyszczenia wód i działań związanych z ich ochroną i oszczędzaniem. Składa się z bazy wiedzy ilustrowanej ciekawostkami i doświadczeniami, ze słowniczka oraz gry dydaktycznej. (link)

O powodzi

Na stronie zamieszczono materiały dydaktyczne dla nauczycieli poświęcone powodzi, metodom ograniczania jej skutków oraz zasadom przygotowania rodziny i domu do powodzi.