Zborowice 1

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Zborowice w km 50+900 – 51+750 rzeki prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 12,4 ha. Na tym terenie znajdują się przybrzeżne płaty zarośli łęgowych, nieużytki i stare wyrobiska pożwirowe. Na brzegu lewym także grunty orne. Brzegi Białej na tym obszarze są niszczone przez wezbrania, stwierdzono odcinkowe naruszenie brzegu i dużą erozję.

Zborowice1-zad.3
Fotografia 3. Poszerzone koryto rzeki Białej w Zborowicach.

Planowane działania

  • stymulowanie naturalnych procesów erozyjnych zwiększających boczną erozję brzegów, krętość i pojemność koryta rzeki przez zastosowanie trzech wbudowanych w skarpę brzegową deflektorów kamiennych, drewniano-kamiennych lub drewnianych;
  • wykonanie dwóch „śpiących zabezpieczeń” na granicy korytarza swobodnej migracji koryta;
  • odcinkowe usuwanie lub obniżanie podłużnych umocnień brzegowych w celu uruchomienia naturalnych procesów erozyjnych.
rys-Zborowice1-zad.3
Rysunek 3. Lokalizacja zadania „Zborowice 1” na ortofotomapie obszaru.

 

Etapy realizacji

Inwentaryzacja przyrodnicza – luty 2020