Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Zborowice 1

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Zborowice w km 50+900 – 51+750 rzeki prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 12,4 ha. Na tym terenie znajdują się przybrzeżne płaty zarośli łęgowych, nieużytki i stare wyrobiska pożwirowe. Na brzegu lewym także grunty orne. Brzegi Białej na tym obszarze są niszczone przez wezbrania, stwierdzono odcinkowe naruszenie brzegu i dużą erozję.

Fotografia 3. Poszerzone koryto rzeki Białej w Zborowicach.

Planowane działania

Rysunek 3. Lokalizacja zadania „Zborowice 1” na ortofotomapie obszaru.

 

Etapy realizacji

Inwentaryzacja przyrodnicza – luty 2020

Exit mobile version