Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Data publikacji strony internetowej 2019-03-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa zawiera materiały wideo oraz inne materiały graficzne nie posiadają transkrypcji oraz opisów. Nie udało się uniknąć również zamieszczania informacji jedynie w sposób graficzny. Strona posiada ruchome banery. Niektóre materiały nie są dostępne cyfrowo. Niektóre linki otwierają się w nowych oknach przeglądarki. Nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
– cel linku nie jest odpowiednio określony,
– załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
– grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie postępowania na budowę nowej strony www. Jednym z głównych wymogów będzie zgodność z wymogami WCAG. Ponadto redaktorzy strony www dołożą wszelkich starań, aby treść publikowana na stronie www była dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Wróbel, koordynator.dostepnosci@wody.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669986513. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. Jedno z wejść do siedziby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zostało wyposażone w pochylnię umożliwiającą wjazd osoby na wózku do pomieszczeń kancelarii oraz dedykowany dzwonek, który jest sygnałem dla pracowników o ewentualnej wizycie osoby niepełnosprawnej. Wewnątrz znajduje się stanowisko recepcyjne umożliwiające obsługę klientów oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pośrednictwem sekretariatu. W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budyniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w pasie drogowym ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdują się wydzielone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacja mobilna

Informatyczny System Osłony Kraju dla Android

Informatyczny System Osłony Kraju dla IOS

Informacje dodatkowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie nowego postępowania na budowę strony www, co jest powodem zaniechania aktualizacji obecnej strony pod wymogi WCAG.

Exit mobile version