Słownik

Bariera migracyjna – przegroda na cieku utrudniająca lub uniemożliwiająca przemieszczanie się ryb i innych organizmów wodnych w górę lub w dół. Może to być techniczna, behawioralna lub naturalna przeszkoda w korycie rzeki lub potoku, której ze względu na jej spad lub konstrukcję, bądź ze względu na warunki przepływu nie mogą pokonać wędrujące organizmy wodne.

Kamieńce – naniesione przez wodę osady rzeczne w postaci wysp i łach w obszarze koryta cieku.

Korytarz ekologiczny – system siedlisk przyrodniczych, pomiędzy którymi istnieje możliwość bezpiecznego przemieszczania się różnorodnych gatunków roślin i zwierząt oraz swobodnej wymiany genów między populacjami. Korytarze ekologiczne umożliwiają utrzymanie ciągłości gatunków.

Korytarz swobodnej migracji rzeki – obszar wzdłuż rzeki, w ramach którego rzeka może swobodnie przepływać (meandrować). Sprzyja to utrzymaniu naturalnej retencji, zachowaniu siedlisk łęgowych oraz ograniczeniu zagrożenia powodziowego poprzez spowolnienie przepływu wód powodziowych i zmniejszenie kulminacji fali powodziowej.

Las łęgowy – zespół leśny występujący nad brzegami rzek i potoków w zasięgu wód powodziowych (okresowo zalewany). Charakterystyczne gatunki łęgowe to: olsza, topola, wierzba, wiąz.

Reintrodukcja – ponowne zasiedlenie danego obszaru gatunkami rodzimymi, które aktualnie na nim nie występują.

Renaturyzacja – proces przywrócenia środowisku stanu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego – sprzed wprowadzenia do niego zmian.

Restytucja – poprawa stanu gatunku lub populacji zagrożonej wyginięciem. Polega na otoczeniu jej opieką i wzmacnianiu poprzez hodowlę i reintrodukcję.

Ryby dwuśrodowiskowe – ryby, które przemieszczają się w trakcie życia z wód słodkich do słonych lub na odwrót w celu odbycia tarła (np. łosoś, troć, certa).

Zabudowa hydrotechniczna – regulacje koryt i brzegów rzek (stopnie, zapory przeciwrumowiskowe, narzuty kamienno-siatkowe, obwałowania itp.) mające na celu ochronę infrastruktury i terenów zabudowanych wzdłuż cieku przed erozją brzegów oraz powodziami.

Zlewnia – obszar, z którego wszystkie wody spływają do jednej rzeki.