Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Realizowane zadania

Dla osiągnięcia założonych celów w ramach projektu zostaną zrealizowane działania inwestycyjne: zlikwidowane zostaną bariery migracyjnych dla ryb w piętnastu lokalizacjach oraz wykonane budowle stymulujące rozwój korytarza swobodnej migracji rzeki wraz z budowlami zabezpieczającymi na sześciu odcinkach Białej Tarnowskiej. Dodatkowo, w obszarach niektórych inwestycji zostaną wykonane prace zwiększające bezpieczeństwo powodziowe oraz poprawiające stan ujęć wody. W projekcie przewidziano prace odtworzeniowe siedlisk zniszczonych w trakcie budowy oraz monitoring skuteczności działania wykonanych przepławek.

Działanie 1. Likwidacja barier migracyjnych dla ryb

Działanie obejmuje przebudowę, bądź likwidację budowli hydrotechnicznych pod kątem przywrócenia ciągłości ekologicznej, łącznie 15 inwestycji w następujących lokalizacjach:

Efekty udrożnienia będą badane w trakcie eksploatacji. W projekcie zaplanowano zakup i zamontowanie na kaskadzie stopni w Stróży stałego systemu monitoringu pracy przepławki (automatyczny licznik z kamerą, systemy antenowe PITtag). Wędrówki ryb przez przegrody śledzone będą również przy pomocy telemetrii.

Ze względu na charakter prowadzonych prac oprócz nadzoru inwestorskiego i autorskiego przewidziano  też prowadzenie nadzoru przyrodniczego w celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy przepławek.

Działania dodatkowe

W rozwiązaniach projektowych uwzględniono uwarunkowania lokalne w sąsiedztwie projektowanych budowli dotyczące ochrony terenów przyległych do koryta oraz infrastruktury w czasie przepływów powodziowych. Rozwiązania te dotyczą udrożnienia teras zalewowych. Aby uniknąć zawężenia koryta rzeki i budowy obwałowań w miejscowościach Jankowa i Bobowa zaprojektowano obniżenie terasy zalewowej w zakresie gwarantującym bezpieczne przepuszczenie wód powodziowych.

Ze względu na spójność Projektu z działaniami proekologicznymi prowadzonymi w dolinie rzeki Białej mających na celu przywrócenie jej naturalnego charakteru w zakresie poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidziano również zabiegi odtworzeniowe, polegające na nasadzeniu roślinnością rodzimą brzegów koryta. Nasadzenia te będą prowadzone w sposób uwzględniający uwarunkowania przepływu wód powodziowych w miejscach, gdzie odtworzenie siedlisk nie spowoduje zagrożenia powodziowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku planowanych nasadzeń przy udrażnianym stopniu w miejscowości Bobowa. Budowla ta położona jest na obszarze chronionym Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca (PLH120020), a w związku z planowanym obniżeniem lewej terasy koryta zalewowego na części korytarza ekologicznego wykorzystywanego przez nietoperze zostanie zniszczona szata roślinna. Dlatego w zakresie inwestycji przewidziano, że podczas realizacji robót, po obniżeniu terasy zostaną na tym terenie wykonane nasadzenia roślinnością łęgową, typową dla terenów czasowo zalewanych wodą. Nasadzenia te będą prowadzone pod nadzorem zespołu składającego się z chiropterologa, przyrodnika i hydrotechnika w miejscach zapewniających ciągłość tras przelotu nietoperzy, przede wszystkim podkowca małego, a jednocześnie umożliwiających ochronę przeciwpowodziową terenów przyległych i istniejącej infrastruktury.

Działanie 2. Odtworzenie korytarzy swobodnej migracji rzeki

W ramach działania wykonane zostaną budowle stymulujące rozwój korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej oraz budowle zabezpieczające granice tego korytarza i istniejącą infrastrukturę komunalną i przemysłową w następujących lokalizacjach:

Odcinki rzeki, na których realizowane będzie to działanie zostały wybrane z uwzględnieniem dostępności gruntów – większość jest własnością skarbu państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, tylko niektóre działki stanowią własność prywatną. Działki stanowiące własność prywatną zostaną wykupione. Przy wyborze kierowano się także lokalizacją siedlisk gatunków chronionych.

Inne działania

Projekt przewiduje prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnych gmin: Bobowa, Grybów, Ciężkowice, Uście Gorlickie, w szczególności do mieszkańców miejscowości, w których realizowane będą inwestycje. W ramach tych działań mieszkańcy będą informowani o celu prowadzonych prac, ich przebiegu, możliwych uciążliwościach oraz efektach i korzyściach dla środowiska i społeczności. Przewiduje się współpracę z samorządami lokalnymi w tym zakresie. Podejmowane będą także działania promujące Projekt poza obszarem, którego on dotyczy, szeroko m.in. wśród specjalistów zajmujących się gospodarką wodną, przyrodników, ekologów, hydrotechników.

Exit mobile version