Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Cele projektu

Celem strategicznym Projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód rzeki Białej Tarnowskiej.  Celami bezpośrednimi: likwidacja barier migracyjnych dla ryb i udrożnienie korytarza swobodnej migracji rzeki.

Osiągnięcie celu strategicznego i celów bezpośrednich mierzone będzie następującymi wskaźnikami:

Exit mobile version