Cele projektu

Celem strategicznym Projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód rzeki Białej Tarnowskiej.  Celami bezpośrednimi: likwidacja barier migracyjnych dla ryb i udrożnienie korytarza swobodnej migracji rzeki.

Osiągnięcie celu strategicznego i celów bezpośrednich mierzone będzie następującymi wskaźnikami:

  • likwidacja 15 barier migracyjnych dla ryb – przebudowa budowli poprzecznych uwzględnia, w szczególności, wymogi gatunków dwuśrodowiskowych takich, jak: łosoś, troć i certa. Tam, gdzie było to możliwe wybrano rozwiązania „bliskie naturze” naśladujące warunki, jakie panują w naturalnej rzece. Zapewniają one pełną ekologiczną ciągłość rzeki tj. nieprzerwany przepływ wody i stałą możliwość transportu osadów dennych;
  • udrożnienie korytarza rzecznego o długości 80 km, w tym rzeki Białej Tarnowskiej na długości 43,1 km i dopływów 36,9 km, czego efektem będzie drożność koryta Białej Tarnowskiej na łącznej długości 101,8 km tj. od źródeł do ujścia;
  • poprawa stanu ekologicznego (wskaźników biologicznych i hydromorfologicznych jakości wody), w szczególności 5 jednolitych części wód obejmujących zlewnię Białej Tarnowskiej: Biała od Rostówki do ujścia (PLRW200014214899), Biała od Binczarówki do Rostówki (PLRW2000142148579), Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką (PLRW200012214832), Biała do Mostyszy, bez Mostyszy (PLRW2000122148199), Pławianka (PLRW2000122148349);
  • przywrócenie integralności obszaru Natura 2000 Biała Tarnowska (PLH120090) oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 Dolnego Dunajca i Wisły;
  • zainicjowanie procesów łagodzących skutki wezbrań poprzez odcinkowe zwiększenie szerokości i pojemności koryta rzeki Białej Tarnowskiej, wytworzenie teras zalewowych (docelowa powierzchnia obszarów zalewowych wynosić będzie około 88 ha) oraz renaturyzację i rewitalizację koryta Białej Tarnowskiej na długości 6,45 km.