Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Opis projektu wg WWF

Projekt “Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej” jest projektem kompleksowym. Realizowane w jego ramach działania koncentrują się na likwidacji istniejących barier migracyjnych dla ryb i innych organizmów wodnych  (stopni wodnych i hydrotechnicznej zabudowy brzegów rzeki Białej Tarnowskiej i jej dopływów), odtworzeniu siedlisk zarówno w korycie rzeki (tarlisk i żerowisk dla ryb), jak i w strefie zalewowej (łęgi i siedliska rozrodu dla płazów). Znaczną cześć projektu stanowią także działania polegające na wzmocnieniu lub ponownego wprowadzenia cennych przyrodniczo gatunków: ryb (łosoś, troć wędrowna, certa, pstrąg, lipień, brzanka, boleń), skójki gruboskorupowej, kumaka górskiego. Natomiast odtworzenie w górnej części doliny Białej Tarnowskiej korytarza swobodnej migracji rzeki, oddziaływać będzie na przywrócenie naturalnego reżimu hydrologicznego w dolinie, który jest podstawą funkcjonowania siedlisk i zachowania różnorodności gatunkowej oraz ograniczenia zagrożenia powodziowego. 

Exit mobile version