Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Zborowice 2

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Zborowice w km 52+300 – 52+700 rzeki prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 4,4 ha. Na tym terenie znajdują się fragmenty lasu łęgowego, nasadzenia olchy czarnej, użytek zielony, a także nieużytki. Na lewym brzegu występuje nawłoć. Brzeg lewy jest niszczony przez wezbrania, szczególnie po wykonaniu prac stabilizujących przyczółek mostu wykonanych po powodzi 2010.

Fotografia 4. Widok od wody dolnej na most kolejowy przez Białą.

Planowane działania

Rysunek 4. Lokalizacja zadania „Zborowice 2” na ortofotomapie obszaru.

 

Exit mobile version