Zborowice 2

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Zborowice w km 52+300 – 52+700 rzeki prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 4,4 ha. Na tym terenie znajdują się fragmenty lasu łęgowego, nasadzenia olchy czarnej, użytek zielony, a także nieużytki. Na lewym brzegu występuje nawłoć. Brzeg lewy jest niszczony przez wezbrania, szczególnie po wykonaniu prac stabilizujących przyczółek mostu wykonanych po powodzi 2010.

Zborowice2-zad.4
Fotografia 4. Widok od wody dolnej na most kolejowy przez Białą.

Planowane działania

  • stymulowanie naturalnych procesów erozyjnych zwiększających boczną erozję brzegów, krętość i pojemność koryta rzeki przez zastosowanie dwóch wbudowanych w skarpę brzegową deflektorów kamiennych, drewniano-kamiennych lub drewnianych;
  • wykonanie jednego „śpiącego zabezpieczenia” na granicy korytarza swobodnej migracji koryta;
  • przywracanie istniejących i stymulowaniu rozwoju nowych, bocznych teras zalewowych ;
  • odcinkowe usuwanie lub obniżanie podłużnych umocnień brzegowych w celu uruchomienia naturalnych procesów erozyjnych.
rys-Zborowice2-zad.4
Rysunek 4. Lokalizacja zadania „Zborowice 2” na ortofotomapie obszaru.