Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Pławna

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Pławna prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 8,5 ha, w km 55+050 – 55+750 rzeki. Na tym terenie znajdują się zakrzaczenia wierzbowe, skupiska starych wierzb, pasy zarośli łęgowych, grunty orne. Zidentyfikowano też występowanie gatunków obcych (rdestowca ostrokończystego, nawłoci, pojedyncze stanowiska lepiężnika i niecierpka gruczołowatego). Lewy brzeg rzeki jest odcinkowo niszczony przez wezbrania. Największa erozja występuje na wklęsłym brzegu rzeki, począwszy od mostu drogowego.

Fot. 5.  Koryto Białej Tarnowskiej w Pławnej, widok z mostu na Bruśnik.

Planowane działania

Rysunek 5. Lokalizacja zadania „Pławna” na ortofotomapie obszaru.

 

Exit mobile version