Pławna

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Pławna prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 8,5 ha, w km 55+050 – 55+750 rzeki. Na tym terenie znajdują się zakrzaczenia wierzbowe, skupiska starych wierzb, pasy zarośli łęgowych, grunty orne. Zidentyfikowano też występowanie gatunków obcych (rdestowca ostrokończystego, nawłoci, pojedyncze stanowiska lepiężnika i niecierpka gruczołowatego). Lewy brzeg rzeki jest odcinkowo niszczony przez wezbrania. Największa erozja występuje na wklęsłym brzegu rzeki, począwszy od mostu drogowego.

Plawna-zad.5
Fot. 5.  Koryto Białej Tarnowskiej w Pławnej, widok z mostu na Bruśnik.

Planowane działania

  • stymulowanie naturalnych procesów erozyjnych zwiększających boczną erozję brzegów, krętość i pojemność koryta rzeki przez zastosowanie siedmiu wbudowanych w skarpę brzegową deflektorów kamiennych, drewniano-kamiennych lub drewnianych;
  • wykonanie trzech „śpiących zabezpieczeń” na granicy korytarza swobodnej migracji koryta rzeki;
  • wykonanie piętnastu kanałów odpływowych (przecinających naturalne wały przykorytowe tworzone przez rzekę), umożliwiających odpływ wód opadowych oraz wezbraniowych;
  • przywracanie istniejących i stymulowaniu rozwoju nowych, bocznych teras zalewowych;
  • odcinkowe usuwanie lub obniżanie podłużnych umocnień brzegowych w celu uruchomienia naturalnych procesów erozyjnych prowadzących do poszerzenia i zwiększenia pojemności naturalnego koryta rzecznego.
rys-Plawna-zad.5
Rysunek 5. Lokalizacja zadania „Pławna” na ortofotomapie obszaru.