Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Kąclowa

Obszar, którego dotyczą działania leży w miejscowości Kąclowa na odcinku od 78+950 do 79+800. Powierzchnia obszaru to około 3,968 ha.

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

Brzegi Białej Tarnowskiej na tym odcinku są wysokie. Brzeg prawy ma wysokość od 1,5 do 2,5 m, a brzeg lewy jest miejscami kilkakrotnie wyższy. Ich nachylenie jest znaczne. Na obu brzegach występują zarośla wierzbowe. Obszar znajduje się na działce będącej w zarządzie RZGW w Krakowie.

W sąsiedztwie brzegów widoczne są pozostałości starych umocnień, które powodują, że naturalna migracja koryta rzeki jest całkowicie zablokowana. Taki układ koryta zwiększa prędkość przepływu wody i moc strumienia (siłę niszcząca rzeki) oraz uruchamia erozję denną. Efektem tego jest jednoramienne, głęboko wcięte koryto rzeki bez mikrosiedlisk stymulujących rozwój organizmów wodnych.

Aktualny widok (22 sierpnia 2014 r.) obszaru planowanego przedsięwzięcia z charakterystycznymi miejscami i obiektami występującymi w sąsiedztwie inwestycji przedstawiono na rysunkach poniżej. Pierwszy pokazuje część górną obszaru, kolejny część dolną.

Rysunek 1. Górna część obszaru planowanego przedsięwzięcia (źródło: Google Earth).
Rysunek 2. Dolna część obszaru planowanego przedsięwzięcia (źródło: Google Earth).

Planowane działania

Podstawą planowanych działań będzie stymulowanie naturalnych procesów erozyjnych zwiększających boczną erozję brzegów, krętość i pojemność koryta rzeki oraz przywracających równowagę hydrodynamiczną w korycie rzeki Białej. W konsekwencji można się spodziewać, że koryto rzeki poszerzy się, głęboko wcięte odcinki ulegną spłyceniu, a szybkość wody spadnie, dzięki czemu zmniejszona zostanie niszcząca siła rzeki. By to osiągnąć planuje się wykonanie naprzemianległych deflektorów kamiennych,  drewniano-kamiennych lub drewnianych (kaszycowych) kierujących nurt rzeki w kierunku przeciwległego brzegu. Niezbędne działania uzupełniające polegać będą na odcinkowym usuwaniu lub obniżaniu podłużnych umocnień brzegowych na brzegu prawym oraz na specyficznych działaniach fito-technicznych np. nasadzaniu roślin służących zabezpieczaniu brzegów przed nadmierną erozją .

Rozmieszczenie deflektorów odrzucających nurt na lewym i prawym brzegu rzeki Białej pokazano na rysunku poniżej.

Rysunek 3. Rozmieszczenie deflektorów odrzucających nurt na lewym i prawym brzegu rzeki Białej Tarnowskiej.

 

 

 

Exit mobile version