Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Ciężkowice

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Ciężkowice prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 22 ha, w km 46+500 – 47+700 rzeki. Na tym terenie znajdują się grunty orne, fragmenty zarośli i lasów łęgowych. Na brzegu prawym stwierdzono brak zarośli łęgowych, za wyjątkiem wąskiego pasa brzegowego o szerokości kilku- kilkunastu metrów. Na brzegu lewym część obszaru stanowią nieużytki, część to tereny wykorzystywane rolniczo, zalewane w czasie wezbrań, a  część to płaty zarośli łęgowych – nieregularne kępy drzew i krzewów. Brzegi na tym odcinku rzeki są odcinkowo niszczone przez wezbrania, erozja naruszyła skarpy.

Fot. 2 Naturalnie nadsypany wypukły brzeg Białej w Ciężkowicach, zawężający koryto rzeki.

Planowane działania

Rysunek 2. Lokalizacja zadania „Ciężkowice” na ortofotomapie obszaru.

 

Etapy realizacji

Inwentaryzacja przyrodnicza – luty 2020

Exit mobile version