Ciężkowice

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Ciężkowice prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 22 ha, w km 46+500 – 47+700 rzeki. Na tym terenie znajdują się grunty orne, fragmenty zarośli i lasów łęgowych. Na brzegu prawym stwierdzono brak zarośli łęgowych, za wyjątkiem wąskiego pasa brzegowego o szerokości kilku- kilkunastu metrów. Na brzegu lewym część obszaru stanowią nieużytki, część to tereny wykorzystywane rolniczo, zalewane w czasie wezbrań, a  część to płaty zarośli łęgowych – nieregularne kępy drzew i krzewów. Brzegi na tym odcinku rzeki są odcinkowo niszczone przez wezbrania, erozja naruszyła skarpy.

Ciezkowice-zad.2
Fot. 2 Naturalnie nadsypany wypukły brzeg Białej w Ciężkowicach, zawężający koryto rzeki.

Planowane działania

  • stymulowanie naturalnych procesów erozyjnych zwiększających boczną erozję brzegów, krętość i pojemność koryta rzeki przez zastosowanie sześciu wbudowanych w skarpę brzegową deflektorów kamiennych, drewniano-kamiennych lub drewnianych (kaszycowych) kierujących nurt rzeki na przeciwległy brzeg;
  • wykonanie trzech „śpiących zabezpieczeń” na granicy korytarza swobodnej migracji koryta rzeki;
  • wykonanie pięciu kanałów odpływowych (przecinających naturalne wały przykorytowe tworzone przez rzekę);
  • przywracanie istniejących i stymulowanie rozwoju nowych, bocznych teras zalewowych;
  • odcinkowe usuwanie lub obniżanie podłużnych umocnień brzegowych w celu uruchomienia naturalnych procesów erozyjnych.
rys-Ciezkowice-zad.2
Rysunek 2. Lokalizacja zadania „Ciężkowice” na ortofotomapie obszaru.

 

Etapy realizacji

Inwentaryzacja przyrodnicza – luty 2020