Site icon Przywracamy Białą Tarnowską przyrodzie i ludziom

Bogoniowice-Tursko

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Bogoniowice i Tursko prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 37,8 ha, w km 44+000 – 46+450 rzeki. Znajdują się tu grunty orne, fragmenty zarośli i lasów łęgowych. Stwierdzono również występowanie obcych gatunków roślin (rdestowca ostrokończystego, nawłoci i kolczurki klapowanej). Wezbrania zniszczyły część umocnień brzegowych i skarpę na lewym brzegu.

Fot. 1 – Zawężone koryto Białej Tarnowskiej w Bogoniowicach.

Planowane działania

Rysunek 1. Lokalizacja zadania „Bogoniowice-Tursko” na ortofotomapie obszaru.

Etapy realizacji

Inwentaryzacja przyrodnicza – luty 2020

Exit mobile version