Bogoniowice-Tursko

Opis stanu terenu przed realizacją zadania

W rejonie miejscowości Bogoniowice i Tursko prace związane z odtworzeniem korytarza migracji Białej Tarnowskiej prowadzone będą na obszarze o powierzchni 37,8 ha, w km 44+000 – 46+450 rzeki. Znajdują się tu grunty orne, fragmenty zarośli i lasów łęgowych. Stwierdzono również występowanie obcych gatunków roślin (rdestowca ostrokończystego, nawłoci i kolczurki klapowanej). Wezbrania zniszczyły część umocnień brzegowych i skarpę na lewym brzegu.

Bogoniowice-Tursko-zad.1
Fot. 1 – Zawężone koryto Białej Tarnowskiej w Bogoniowicach.

Planowane działania

  • stymulowanie naturalnych procesów erozyjnych zwiększających boczną erozję brzegów, krętość i pojemność koryta rzeki przez zastosowanie piętnastu wbudowanych w skarpę brzegową deflektorów kamiennych, drewniano-kamiennych lub drewnianych (kaszycowych);
  • wykonanie siedmiu „śpiących zabezpieczeń” na granicy korytarza swobodnej migracji koryta rzeki;
  • wykonanie dziesięciu kanałów odpływowych (przecinających naturalne wały przykorytowe tworzone przez rzekę);
  • przywracanie istniejących i stymulowaniu rozwoju nowych, bocznych teras zalewowych;
  • odcinkowe usuwanie lub obniżanie podłużnych umocnień brzegowych w celu ułatwienia naturalnych procesów erozyjnych prowadzących do poszerzenia i zwiększenia pojemności naturalnego koryta rzecznego.
rys-Bogoniowice-Tursko-zad.1
Rysunek 1. Lokalizacja zadania „Bogoniowice-Tursko” na ortofotomapie obszaru.

Etapy realizacji

Inwentaryzacja przyrodnicza – luty 2020